Obchodní podmínky

 


 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Oksportshop. umístěného na webovém rozhraní https://www.oksportshop.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi

 

naší společností

 obchodní společnosti OK Sport Czech s.r.o.  

se sídlem: Chrudim, Široká 115, 53701

identifikační číslo: 27493547

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové oddíl C, vložka 22319 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 

 

www.oksportshop.cz  

 Kontaktní e-mail: info@oksportshop.cz

 jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím

 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Shrnutí obsahu obchodních podmínek

 Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce (případně dárkový poukaz) a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace týkající se uplatnění dárkového poukazu naleznete v článku 6. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 7. Reklamace se řídí naším 

Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

 

Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek.

 Píše-li se v těchto obchodních podmínkách o zboží, použijí se tato ustanovení přiměřeně i na prodej dárkových poukazů, nevyplívají-li z těchto obchodních podmínek pro dárkové poukazy jiná pravidla.

Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

 O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

 V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

 Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

 Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

 objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

 a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:


zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

 zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

 Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

 Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

 V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 2.KUPNÍ SMLOUVA

Jak uzavíráme kupní smlouvu?

 Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Jak podat objednávku?

 

 Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

 

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

 

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Koupit“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

 

 Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 7), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.


Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

 

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a může být zároveň přijetím objednávky z naší strany (pokud je to v ní výslovně uvedeno).

 

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce

. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.


Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

 

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny a zaslány poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

 Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 3.CENA

Může se cena na webovém rozhraní měnit?

 Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

 

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

 Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 4.PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jaké způsoby platby přijímáme?

 Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;

 

bezhotovostně před dodáním zboží online platební kartou;

 

 bezhotovostně před dodáním zboží online prostřednictvím platební brány;

 

 bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

 Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Kdy nastane splatnost kupní ceny?

 

 V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet nebo účet platební brány. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

 Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou

 evidencí tržeb a daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.

 5.DODACÍ PODMÍNKY

Jak posíláme zboží?

 

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

 

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Kdy vám zboží dodáme?

 Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

 

Zboží, které je skladem na obchodě, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

 

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

 

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

 

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

Jak postupovat při převzetí zboží?

 

Co nejdříve po převzetí zásilky doporučujeme zkontrolovat její kompletnost a nepoškozenost. V případě zjištění nedostatků nás co nejdříve kontaktujte. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

 

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Jak postupovat po převzetí zboží v případě, že nejste spotřebitelem?

 Neprodleně po převzetí zboží jste povinni zkontrolovat zboží, zejména jste povinni zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu jste povinni nám jej oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady jste povinni vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci nám zaslat spolu s oznámením závady. Pokud jste podnikatel a neoznámíte nám nesoulad dodaného zboží ve výše uvedené lhůtě, zanikají Vaše práva spojená s převzetím zboží.

Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

 

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

 

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

 

V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží) máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

 6.UPLATNĚNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

Jak lze čerpat dárkový poukaz?

 Pro čerpání dárkového poukazu (dále jen „Dárkový Voucher“) je nutné Dárkový Voucher, který Vám byl na základě vaší objednávky zaslán, u nás uplatnit. Na Dárkovém Voucheru jsou uvedeny zejména následující údaje:

 částka, která je předmětem Dárkového Voucheru;

 naše identifikační údaje, včetně případné adresy provozoven, kde lze Dárkový Voucher uplatnit (pokud se nejedná o elektronický Dárkový Vucher, u kterého je uveden kód pro jeho uplatnění);

 doba platnosti Dárkového Voucheru;

 unikátní číselný kód Dárkového Voucheru;

způsob, jakým lze Dárkový Voucher uplatnit.

 Je uplatňování Dárkového Voucheru nějak omezeno?

 Dárkový Voucher lze čerpat pouze jednou

. Dárkový Voucher je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý Dárkový Vucher, má stejná práva jako osoba, která Dárkový Voucher zakoupila.

 

Doba, po kterou lze Dárkový Voucher uplatnit, je omezená. Dárkový Voucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

 

Dárkový Vucher je možné použít na jeden nákup. Nevyužitá část dárkového poukazu se nevrací.

Kdy můžeme Dárkový Voucher odmítnout?

Vezměte na vědomí, že v určitých situacích můžeme odmítnout dárkový poukaz akceptovat. Jde o případy, kdy:


dárkový poukaz byl předložen po uplynutí platnosti;

 dárkový poukaz byl již jednou vyčerpán;

 dárkový poukaz byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy.

7.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUV

Jak můžete od smlouvy odstoupit?

 Dle občanského zákoníku můžete jako spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít formulář na vrácení zboží, který najdete v zápatí hlavní stránky.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

 Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Bylo-li  zboží koupeno jako komplet / soubor/ dvojice a podobně, musí být takto i vráceno.

 

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

 Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od kupní smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

 K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

 

písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

 

 Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek

Kdy dostanete zpět své peníze?

 

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

 

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

 

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

Co když bylo vrácené zboží poškozené?

 Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

 

Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

 V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;

 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 Vezměte na vědomí, že v případě Dárkového Vucheru nespočívá jeho obsah v trvalém nabytí vlastnického práva k Dárkovému Vucheru, ale ve Vašem oprávnění na plnění, které je na Dárkovém Vucheru uvedeno. Samotný Dárkový Vucher má tak povahu služby. Z tohoto důvodu nemáte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste Dárkový Vucher v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Objednáním Dárkového Vucheru tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

 • Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;

 zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

 

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

8.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším reklamačním řádem. 

 9.DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování

Jak vyřizujeme stížnosti?

 

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

 Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; webové rozhraní: 

 

www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Program ověřeno zákazník

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 10.REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

 

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

 

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

K čemu uživatelský účet slouží?

 

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní

Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

 Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 11.OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

 Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

 

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost a užívání webového rozhraní

 Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

 

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

Ochrana osobních údajů:

 Dle  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679 ze dne 27.4.2016. obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dále jen GDPR je správcem osobních údajů v eshopu   www.oksportshop.cz, www.okway.sk, www.okway.cz

 Vaše osobní údaje nám poskytnuté  jsou nutné pro plnění smluvních povinnosti ( kupní smlouva, objednávka, platební údaje ).  Bez těchto údajů nemůže dojít k uzavření kupní smlouvy, vytvoření objednávky a odeslání objednaného zboží.

Sdělené údaje potřebujeme také k plnění zákonné povinnosti k orgánům státní správy. Evidence a uložení prodejních dokladu Vaše údaje rovněž zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmů. Například  marketing, zasílání obchodních sdělení,. Rovněž proti zneužití a případným podvodům námi poskytované obchodní činnosti.

Ze strany správce dochází km individuálnímu automatickému rozhodování ve smyslu znění zákona č. 22 GDPR. Na základě vašeho výslovného souhlasu jenž jste nám poskytl /la/

 

 Doba uchování osobních údajů

 

 1.   Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení      smluvního vztahu).
 2.   Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 3.   Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže
 4.   Údaje jsou chráněné proti zneužití. Doba uložení, evidence je uvedena v bodě  B.1  Následně je vymažeme.

 

 Jaké údaje o vás evidujeme 

 

 1. Identifikační údaje a kontaktní údaje - jméno, příjmení, adresa doručení, tel. kontakt, email adresa
 2. Dle zvolené platební metody - číslo bank účtu
 3. Nastavení v eshopu - souhlas se zasíláním newsletterů , oznámení o naskladnění zboží / hlidací pes/ atp.
 4. Přehled objednávek
 5. Pří nákupu na firmu potřebné údaje k evidenci

.

.

 Váš účet v E.shopu

 

Pokud se registrujete a vytvoříte si tento účet. Budeme evidovat údaje které nám poskytnete.  Jméno  Příjmení -  adresa doručení zboží –  Váš tel. kontakt – emailová adresa .  Tento účet a poskytnuté údaje kdykoliv na vaši žádost /písemnou /  zrušíme.

 

 

 Vaše práva

 

Dle podmínek stanovených zákonem GDPR máte následující

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmazání osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl.. A1. těchto podmínek

Právo na podání stížnosti k Úřadu Ochrany Osobních Údajů pokud jste přesvědčen /na/ že došlo k porušení vašich práv.

 

E. Ochrana zabezpečení osobních údajů

 

 

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirový program.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • Správce prohlašuje že neposkytne osobní údaje do třetí zemí 
 • Nebude se získanými údaji obchodovat

 

F. Závěrečné ustanovení 

 

 • Vytvořením a odesláním formuláře objednávky potvrzujete, že jste si přečetl/a  podmínky ochrany osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte.
 • S  podmínkami ochrany osobních údajů souhlasíte. Potvrzujte že jste byl s nimi seznámen a přijímáte je v celém rozsahu zaškrtnutím souhlasu v objednávkovém formuláři.  

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od platné a účinné od 23.1.2023

Na vašem soukromí nám záleží

Náš eshop ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování a poskytování těch nejlepších služeb. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. $SOUHLASIM

Povolit všeNepovolovat cookies